Undervisningen på HF-Imagine

Start på HF-Imagine – en 2-årig hf-uddannelse i Thy. Gennemfør en gymnasial uddannelse, samtidig med at du dyrker din interesse for bæredygtighed, klima, kreativitet og naturforståelse. Vi er en gymnasial ungdomsuddannelse for unge med lyst til at gøre verden til et bedre sted i fremtiden.

Fagligt svarer det til en traditionel 2-årig hf, men opbygningen på HF-Imagine er anderledes. Vi vil skabe et klasserum med mere frisk luft. Et klasserum, hvor der også er plads til at komme ud at bruge naturen og lokalområdet i timerne. På HF-Imagine vil vi gøre alt, hvad vi kan for at integrere bæredygtighed, klima, kreativitet og naturforståelse i den daglige undervisning.

På HF-Imagine er fagpakken sammensat således, at du ud over de obligatoriske fag skal have Biologi B, Billedkunst B og Mediefag C. Efter din 2-årige HF har du mulighed for at læse videre som professionsbachelor eller på en erhvervsakademiuddannelse: Det kan fx være Natur- og kulturformidling, Crafts in Glass and Ceramics (Kunsthåndværker), Ernæring og sundhed eller Miljøteknolog.

Gennem vores elevers interessefællesskab styrkes sammenholdet både i klassen og på kollegiet. Vi har dermed fokus på et trygt og åbent rum for læring. Vi forsøger med en anderledes tilgang til skolen og hverdagen – at få synliggjort medbestemmelse og ansvar for læringen. Samtidig har vi stor fokus på, hvordan vi kan understøtte elevernes ønske om at gøre noget for at sikre, at vi får en bedre verden i fremtiden.

BOOK et besøg

Kontakt studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk 

Fagpakke Imagine

En uddannelse på HF-Imagine er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og ”valgfag”.

Tanken er, at hele klassen har samme valgfag. Det skaber større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen, så vi kan inddrage bæredygtighed, klima, kreativitet og naturforståelse mest muligt i alle holdets lektioner.
Derfor er valgfagene på HF-Imagine: Billedkunst C og B, Mediefag C og Biologi B.

I din uddannelse på HF-Imagine får du disse obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
 • Billedkunst C og B
 • Biologi B
 • Mediefag C

Eksempel på skema

Skemaet på HF-Imagine er, som det fremgår af eksemplet, lavet, så det giver størst mulig fleksibilitet i forhold til, at undervisningen kan flyttes ud af klasselokalet. Vi har skemalagt med blokdage i de fleste fag, og det betyder, at vi får mulighed for at bruge de mange ressourcer og samarbejdspartnere, vi har kontakt til.

NF og KS er de tværfaglige pakker, som er obligatoriske på hf, hvor man i fagene arbejder med fælles temaer, og hvert fag bidrager med sin egen vinkel på emnet.

Timepuljetimer er timer, hvor man blandt andet arbejder med skriftlighed. Disse timer går på skift mellem fagene.

Man får nyt skema på hvert semester, da der afsluttes fag med eksamen på hvert semester.

På første semester afsluttes Billedkunst.

Vil du vide mere om fagpakken eller skema?

Kontakt studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk 

Eksempel på skema for HF-Imagine

Optagelse fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i de afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 2 ved Folkeskolens Afgangsprøve
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 13. marts

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Du skal aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig)
 • Du skal have fået mindst 2 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver, både skriftlig og mundtlig
 • Du skal have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • Du skal have aflagt enten 9.-klasseprøven i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftlig i 10. klasse
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til hf, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

 

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Kontakt vores vejledere for mere information og for optagelse ->Klik her

Mulighederne med en HF

En hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Altså de uddannelser, som bliver kaldt Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Det er bl.a.: pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, designteknolog og markedsføringsøkonom.

Vil du gerne på universitetet med en hf-eksamen, så kræver det, at du tager et Supplerende Overbygningsforløb (SOF).

Hvad er et overbygningsforløb?

Et Supplerende Overbygningsforløb er nødvendigt, hvis du ønsker at søge ind på universitetet.
SOF tilrettelægges som korte, intensive forløb, der skal være afsluttet inden for et halvt år. Undervisningen foregår typisk som almindelig holdundervisning.

På SOF skal du tage to fag. Et fag, som du hæver til B-niveau og et fag, som du hæver til A-niveau. Det betyder, at du skal vælge to fag, som du tidligere har aflagt eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau.

Fagene på SOF er gratis, hvis du starter senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din hf.

Du kan – hvis du opfylder betingelserne – søge om SU.

Thy-Mors HF & VUC udbyder Supplerende Overbygningsforløb. Undervisningen foregår i Thisted.

Vejledning

Hvis du vil tilmeldes HF-Imagine, skal du kontakte vores vejleder Nina. Hende snakker du med om optag på skolen, optagelseskrav, karakterer og SU. Hvis du har en diagnose eller på anden vis har udfordringer, som du tænker er relevante for din uddannelse, er det også Nina, du kan snakke med omkring dette.

Ved optagelse på HF-Imagine skal du under alle omstændigheder til en samtale med en vejleder – enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde på skolen. Her er det vigtigt, at du medbringer dokumentation på din tidligere skolegang, fx eksamensbevis. Samtalen vil bl.a. dreje sig om din tidligere skolegang, og hvad du har lavet, efter du gik ud af skolen, din nuværende situation, dine fremtidsplaner og hvad der forventes af dig som kursist på Thy-Mors HF & VUC.

Ring til studievejleder Nina på Telefon 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk

 

SU

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, fra du fylder 18 år. Det kan du gøre på SU.dk.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte skolen på telefon 70 70 12 34.
-> Se kontorets åbningstider her.

 

Transport til og fra skole

Vores skole ligger i Thisted, og her vil den almindelige undervisning foregå. Det er derfor nødvendigt med offentlig transport mellem kollegiet og Thisted de dage, hvor undervisningen foregår her.

På dage med aktiviteter uden for klasseværelset henter vores bus eleverne i på kollegiet eller på skolen i Thisted og kører direkte til stedet, hvor dagens aktiviteter og undervisning afvikles. Nogle af vores egne lærere har buskørekort og står for bustransporten i skolens bus.

Ved afslutningen af aktiviteter, som foregår uden for skolens klasselokaler, vil eleverne blive bragt til kollegiet med skolens bus.

Har du flere spørgsmål vedrørende undervisning, skole, SU eller andet, så ring til studievejleder Nina på telefon 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk

 

HF studerende nyder solen i Nationalpark Thy